Car routine checkup

Chụp lại giấy tờ khi đem xe đi kiểm tra định kỳ tại dealer. Mình không biết gì nên ‘phó thác’ vô họ vậy. Tổng chi phí $105, mất chừng 2 tiếng.

Lần đầu nên đem xe đi kiểm tra là 6 tháng sau khi mua hoặc khi chạy hơn 10,00km. Sau 6 tháng, mình chỉ chạy chừng 1000km.

One thought on “Car routine checkup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s