Những thứ cần mua cho xe hơi

Những thứ đã mua:

Để trên xe:

 • Blind-spot mirror

How To Install Blind Spot Mirrors Correctly

 • Car battery jumper
 • Emergency Seat Belt Cutter and Window Hammer Tool
 • Seatbelt strap cover
 • Seat cushion
 • Phone mount
 • Tấm che kiếng xe / window sunshade (đang coi có cần mua loại phủ hết bên ngoài để tránh tuyết không)
 • Mấy chai nước suối

Để trong gara:

 1. Windshield washer fluid
 2. Mấy loại dầu nhớt gì đó thôi để chạy tới dealer nhờ coi và thay dùm?

Những thứ muốn mua:
 1. Car camera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s