Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi làm hồ sơ xin PR từ Việt Nam theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry năm 2017, hy vọng đã ghi lại được những bước chính từ khi bắt đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry, 2017

Will, Living Will, Power of Attorney, Trust

Last Will and Testament Guardianship of dependentsAppointment of an ExecutorFuneral ArrangementsThe distribution of property and assets Living Will / Personal Directive Cover what you wish to happen if you become terminally ill, permanently unconscious, or unable to convey your own wishes Power of Attorney Trust / Revocable Living Trust (to be updated)