AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals

Microsoft Account: https://www.microsoft.com/en-us/learning/dashboard.aspx Đăng ký thi: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-900https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/dp-900 Học bài: Đầu tiên nên đọc qua Tài liệu của MicrosoftTìm practice test (Must-do!): Google "AZ-900/DP-900/exam dump", sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nói chung cũng nên hiểu sơ sơ trước khi tìm practice test để còn đánh giá được … Continue reading AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals & DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals