Theo dõi chích ngừa cho con

Chích ngừa định kỳ (miễn phí) http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/immunization/static/immunization_tool.htmlMiễn phí (OHIP cover) Chích ngừa theo yêu cầu (trả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm, phải yêu cầu mới được chích) Chích ngừa lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): chưa chíchChích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): chưa chíchViêm gan siêu vi B … Continue reading Theo dõi chích ngừa cho con