Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Điểm khác nhau giữa Super Visa và Visitor Visa (theo mình biết) Mỗi lần nhập cảnh, super visa cho phép ở lại Canada tối đa 2 năm, visitor visa là 6 tháng.  Ai cũng nộp xin visitor visa được, super visa thì ba mẹ/ông bà của người có quốc tịch/PR được nộp. Khi nộp super visa, … Continue reading Kinh nghiệm xin super visa cho mẹ (online application)

Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sau đây là kinh nghiệm thi G1 từ một người bị rớt... Q: Học gì? A: Nên đọc hết Ontario's Official Ministry of Transportation (MTO) Driver’s Handbook. Một bạn trên mạng có export website này thành file PDF tại đây. Ngoài ra, để tập trung thi G1 thì nên tham khảo cuốn này (trang 8 -51). Nếu … Continue reading Kinh nghiệm thi lý thuyết lái xe (G1) tại Toronto

Sống chung với eczema

Aron's Regime (AR) http://www.draron.com/ https://www.facebook.com/groups/draron/about/ Doctors in Toronto supporting AR Note: This list is given to me by other moms from the Facebook group. Personally, I have been to the first doctor (Dr. Budhoo at Pearl Family Practice) and got my script re-written. Dr. S Budhoo, Pearl Family Practice (accept walk-in): 1107 Lorne Park Rd #11, Mississauga, … Continue reading Sống chung với eczema

Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)

TÓM TẮT GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ Lưu ý đây là những giấy tờ mình kèm theo hồ sơ của mình chứ không phải CIC bắt buộc hết những giấy này, ví dụ phần chứng minh tài chính bạn cứ kèm theo những giấy tờ gì bạn cho là phù hợp. Phía mình: PR card, … Continue reading Kinh nghiệm xin visa du lịch Canada cho ba mẹ (visitor visa, online application)