Làm Khai sinh, Passport Canada cho con tại Toronto (đang cập nhật)

Làm Khai sinh Canada, SIN, CCB
  • Giấy tờ cần: “Discharge form” của bệnh viện
  • Các bước:

> Điền online tại website của Ontario
> Có thể kiểm tra status tại đây
> Giấy khai sinh & số SIN sẽ được gửi về nhà qua bưu điện

  • Kinh nghiệm cá nhân:

> Ngày 1-Nov-18: điền form online tại website của Ontario
> Ngày 15-Nov-18: nhận số SIN
> Ngày 20-Nov-18: nhận Khai Sinh bản gốc, Khai sinh bản certified copy (long form), thư của CRA yêu cầu thêm thông tin để làm CCB (vì CRA chưa có hồ sơ khai thuế của gia đình mình)
> Ngày 27-Nov-18: gửi thư cho CRA cung cấp thông tin theo yêu cầu


Làm Passport Canada

One thought on “Làm Khai sinh, Passport Canada cho con tại Toronto (đang cập nhật)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s