File tax income for year 2020

Ghi lại để nhớ các loại giấy tờ:

Giấy tờ cần nộp cho tax accountant:

  • Lương: T4
  • Mua share trong công ty: T4PS
  • Tài khoản RSP: RSP tax slip
  • Work from home: T220S

Những loại tài khoản không có tax slip:

  • TFSA: Tiền trong TFSA đã là tiền sau thuế nên không có tax slip
  • RESP: Tiền trong RESP đã là tiền sau thuế nên không có tax slip
  • Pension account: thông tin đã có trên T4

Lần này mình nhờ chị Yến khai thuế. Chị đã khai giúp tụi mình năm ngoái. Gửi files cho chị ngày 18-Mar-2021, ngày 24-Mar-2021 chị submit cho CRA, phí cho 2 vợ chồng là $101.

Mình có NOA và nhận lại tiền tax return ngày 1-Apr-2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s