Tiền điện/nước/gas hàng tháng

Do rảnh quá nên mình ngồi screenshot lại tiền điện/nước/gas hàng tháng. Post này sẽ được cập nhật.

Gas

Nhìn qua thì thấy, ở đây có 6 tháng mùa đông, 6 tháng mùa hè.

Water

Water bill được gửi mỗi 3 tháng. Mùa đông xài ít hơn, mùa hè có thêm phần tưới cây.

Electricity

Tóm lại, mùa đông thì tiền gas nhiều hơn, để sưởi, mùa hè tiền điện nhiều hơn, để chạy máy lạnh, tiền nước cũng nhiều hơn, để tưới cây. Chân lý đơn giản này nhìn bill là rõ nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s