File Income Tax for Year 2021

Ghi lại để nhớ các loại giấy tờ:

Giấy tờ cần nộp cho tax accountant:

Tien:

 • Lương: T4
 • Mua share trong công ty: T4PS
 • Tài khoản RSP: RSP tax slip
 • Work from home: T220S
 • Day care tax receipt

Khoi:

 • Lương: T4
 • Mua share trong công ty: T4PS
 • Tài khoản RSP: RSP tax slip
 • Work from home: T220S

Những loại tài khoản không có tax slip:

 • TFSA: Tiền trong TFSA đã là tiền sau thuế nên không có tax slip
 • RESP: Tiền trong RESP đã là tiền sau thuế nên không có tax slip
 • Pension account: thông tin đã có trên T4

Minh nho chi Yen khai thue, co NOA ngay 17-Mar-2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s