Apply online for a visitor record to extend your stay in Canada

Link từ CIC hướng dẫn các bước xin visitor record

Kinh nghiệm bản thân

Bước 1: Vô lại CIC account đã tạo lúc xin super visa cho mẹ, start new application

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ theo check list

Bước 3: Upload, submit, trả $100

Chờ đợi. Sẽ cập nhật khi hồ sơ được xử lý xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s