AZ-900 Azure Fundamentals, DP-900 Azure Data Fundamentals, DP-203 Azure Data Engineer Associate

Microsoft Account:

Đăng ký thi:

Học bài:

  • Đọc qua Tài liệu của Microsoft trên Microsoft Learn
  • Tìm practice test (Must-do!): Google “AZ-900/DP-900/DP-203 exam dump”, sẽ có mấy chục website. Lưu ý nhiều trang cho câu trả lời sai, nên coi qua nhiều trang, tự đánh giá mức độ đáng tin của trang đó
  • Good reference for DP-900: https://aguidetocloud.com/wp-content/uploads/2021/03/DP900-MASTER.pdf

Ngày thi:

  • Check-in trước giờ thi 30′
  • Sẽ có hướng dẫn để mình dùng điện thoại chụp hình ID card (2 mặt), chụp hình bàn ngồi thi (4 góc)
  • Tùy người coi thi, có người sẽ yêu cầu mình cho webcam quay 1 vòng quanh bàn thi, quay quanh phòng
  • Webcam phải luôn mở từ lúc check-in tới lúc thi xong
  • Khi bắt đầu thi, mình cứ làm bài, proctor sẽ quan sát qua webcam. Mình không thấy người này nhưng nếu có gì họ sẽ chat/gọi điện thoại. Ví dụ có câu mình lẩm nhẩm đọc trong miệng thì proctor ping để chat, nhắc “không được mumbling nếu không sẽ bị coi là phạm quy, không được thi nữa”
  • Biết điểm và kết quả Đậu/rớt ngay sau khi Submit.
  • Nếu có coi và hiểu practice test thì chắc chắn đậu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s