Covid-19

Cập nhật tình hình

Hỗ trợ tài chính

Nhà mình
  • Vợ chồng mình WFH. Vì vẫn còn việc làm nên trong các gói hỗ trợ tài chính, mình nhận được $300 top-up trong tiền sữa (CCB), $200 từ tỉnh Ontario.
  • (Cập nhật 10-Nov-2020) Mình sẽ nhận được thêm $200 từ tỉnh Ontario (link).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s