Covid-19 @ Ontario

Cập nhật tình hình

Hỗ trợ tài chính
Nhà mình
  • Vợ chồng mình work from home. Vì vẫn còn việc làm nên trong các gói hỗ trợ tài chính, mình nhận được $300 top-up trong tiền sữa (CCB), $200 từ tỉnh Ontario.
  • Cập nhật 10-Nov-2020: Sẽ nhận được thêm $200 từ tỉnh Ontario (link).
  • Cập nhật 15-Apr-2021: Sẽ nhận được thêm $400 từ tỉnh Ontario (Ontario Covid-19 Child Benefit – OCCB)

Vaccine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s