Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua

Tụi mình chưa có con, chưa nhà, chưa xe, lại ít tiền nên những việc cần làm khá đơn giản so với mọi người (!) Tìm hiểu các phúc lợi mà mình được nhận https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA Làm SIN (Social Insurance Number) SIN (Social Insurance Number) là gì: CIC link Làm ở đâu: Service Canada office Đem theo … Continue reading Những việc cần làm, những thứ cần mua khi mới qua