Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Lưu ý: Blog này mình viết vào tháng 10-2018. Đến hôm nay chính sách có thể đã có nhiều thay đổi, bạn nên vào website của chính phủ để coi các thông tin mới nhất. 1 – NGHỈ SINH CON (MATERNITY/PREGNANCY LEAVE) & NGHỈ NUÔI CON (PARENTAL LEAVE) Quyền lợi: Maternity leave / Pregnancy leave … Continue reading Các chính sách hỗ trợ thai sản từ liên bang / tỉnh Ontario / công ty

Chăm sóc bé sơ sinh

Phòng khám em bé (ngoài giờ) https://kindercarepediatrics.ca/the-office/after-hours/ kid-E-care After Hours Walk In Pediatric Clinic Suite 301 – 491 Eglinton Ave West, 416-860-6696 Mon‑Fri: 5pm‑9:30pm  Sat‑Sun: 9am‑4pm MedVisit (Bác sĩ đến nhà) Phone: 416-631-3000 https://homedoctor.ca/ EASY  (Eat - Activity - Sleep - Your time) - By Tracy Hogg EASY-Schedule-Cheat-Sheet.pdf Cho con ngủ Đọc "Is your child safe - … Continue reading Chăm sóc bé sơ sinh