Khám sức khỏe để nộp Canada PR ở Fullerton Healthcare, Singapore

Quy định của CIC về khám sức khỏe: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams/requirements-permanent-residents.html Đọc thêm: http://www.fsw2014.info/medical-test/ Danh sách các nơi khám được CIC chỉ định: https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx?_ga=2.136830135.685464083.1536583092-203660254.1530644155 Kinh nghiệm bản thân 6-Mar-17 I called Fullerton Healthcare office at 6664-3804 & was instructed to send a mail to ehs@fullertonhealthcare.com. The office sent me a form, which I needed to print out, … Continue reading Khám sức khỏe để nộp Canada PR ở Fullerton Healthcare, Singapore

Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (2017)

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm của gia đình mình khi làm hồ sơ xin PR từ Việt Nam theo diện Federal Skilled Worker - Express Entry năm 2017, hy vọng đã ghi lại được những bước chính từ khi bắt đầu cho đến khi đáp tại Canada. Các chương trình di trú của … Continue reading Chia sẻ kinh nghiệm lấy Canada PR từ Việt Nam theo chương trình Federal Skilled Worker – Express Entry (2017)