Mục Lục

I. Làm hồ sơ Permanent Resident (PR)

II. Bắt đầu cuộc sống ở Toronto

III. Việc làm, thuế, tài chính

  • Tìm việc ở Toronto (ngành IT)
  • Các loại thuế thu nhập (Income tax)
  • Tìm hiểu về Tax-Free Savings Account (TFSA), Registered Retirement Savings Plan (RRSP), Registered Education Savings Plans (RESP)

IV. Sinh con

V. Trường lớp ở Toronto

Nhà

Thi bằng lái xe

Mua Xe

PR Obligations

Nhập quốc tịch

Bảo lãnh ba mẹ

Xin Super Visa cho ba mẹ