Waldorf Schools

Còn chưa kịp hiểu gì về các trường Montessori thì bữa nay lại biết về mô hình Waldorf. Đánh dấu lại đây từ từ coi.

Rút cục chắc con vẫn học trường public gần nhà, sức mình chỉ thế, nhưng sẽ ráng đu bám đọc xem “trường người ta” có những cái hay gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s