Theo dõi chích ngừa cho con

Chích ngừa định kỳ (miễn phí)


Chích ngừa theo yêu cầu (trả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm, phải yêu cầu mới được chích)

  • Chích ngừa lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): chưa chích
  • Chích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): chưa chích
  • Viêm gan siêu vi B (Hepatitis B): chưa chích

 Report cho vùng Peel


Screenshot của Yellow Card

ChichNguaBo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s