Theo dõi chích ngừa cho con

Chích ngừa định kỳ


Chích ngừa theo yêu cầu

  • Chích ngừa lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): con mình chưa chích
  • Chích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): con mình chưa chích
  • Trả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm

 Report cho vùng Peel


Screenshot của Yellow Card

ChichNguaBo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s