Theo dõi chích ngừa cho con

Chích ngừa định kỳ (miễn phí)

Chích ngừa theo yêu cầu (phải yêu cầu mới được chích, tự trả tiền, có thể claim lại từ bảo hiểm)

  • Chích ngừa Lao / Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG): chưa chích
  • Chích ngừa viêm màng não / Meningococcal B vaccin (Bexsero): chưa chích
  • Viêm gan siêu vi (Hepatitis B & Hepatitis A): 3 mũi trong 6 tháng. Bơ chích mũi đầu tiên ngày 24-Mar-2021, mũi thứ hai ngày 7-May-2021. Bác sĩ dặn trong 3-5 tháng tới sẽ chích mũi thứ ba, hoặc làm xét nghiệm máu.

Report cho vùng Peel

Yellow Card

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s